مقاله پژوهشی اقتصاد شهری
تاثیر عوارض شهرسازی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مسکن؛ مطالعه موردی شهر تهران

زریر نگین تاجی؛ سید عطاءالله سینائی

دوره 30، پاییز و زمستان26 ، خرداد 1402

https://doi.org/10.22067/erd.2023.82454.1182

چکیده
  شهرداری‌ها در ایران وابستگی بالایی به درآمدهای حاصل از بخش مسکن و شهرسازی دارند و شهرداری تهران نیز از این قاعده مستثنی نیست. از این رو، تامین منابع درآمدی لازم برای اداره شهر، بویژه در شرایط رکود بخش مسکن، از مهمترین موضوعات پیش روی شهرداری‌ها است. در شرایط رکود، شهرداری تهران همواره سعی کرده تا با تخفیفاتی در عوارض شهرسازی، منابع ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصاد کلان
بررسی اثر سرریزی نوآوری بر رشد اقتصادی: مطالعه موردی کشورهای D8

هادی کشاورز؛ رمضان حسین زاده

دوره 30، پاییز و زمستان26 ، خرداد 1402

https://doi.org/10.22067/erd.2023.80375.1159

چکیده
  نوآوری یکی از عوامل اصلی در دستیابی به رشد اقتصادی پایدار می‌باشد که علاوه بر اثرات مستقیم بر رشد اقتصادی یک کشور یا منطقه می‌تواند دارای اثرات سرریزی نیز باشد. بر این اساس هدف این مطالعه بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم (سرریزی) نوآوری بر رشد اقتصادی در کشورهای گروه دی‌هشت در دوره زمانی 2012-2021 است. شاخص نوآوری در نظر گرفته شده، شاخص ...  بیشتر