نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه خلیج فارس

2 گروه اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

نوآوری یکی از عوامل اصلی در دستیابی به رشد اقتصادی پایدار می‌باشد که علاوه بر اثرات مستقیم بر رشد اقتصادی یک کشور یا منطقه می‌تواند دارای اثرات سرریزی نیز باشد. بر این اساس هدف این مطالعه بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم (سرریزی) نوآوری بر رشد اقتصادی در کشورهای گروه دی‌هشت در دوره زمانی 2012-2021 است. شاخص نوآوری در نظر گرفته شده، شاخص نوآوری جهانی (Global Innovation Index: GII) بوده و برای بررسی اثرات سرریزی نوآوری از مدل اقتصادسنجی دوربین فضایی (Spatial Durbin Model: SDM) استفاده شده است. همچنین ماتریس وزنی فضایی (W) بین کشورهای مورد مطالعه بر اساس وزن تجار بین کشورها ایجاد شده است. نتایج مدل نشان داده است که همه متغیرهای مدل شامل تشکیل سرمایه، نیروی کار، باز بودن تجاری سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و نوآوری بر رشد اقتصادی کشورها دارای اثرات مستقیم و معنادار بوده است. تشکیل سرمایه و نوآوری بیشترین ضریب اثرگذاری مستقیم را بر رشد اقتصادی کشورها داشته‌اند. بررسی اثرات سرریزی (غیرمستقیم) نشان داده است که نوآوری دارای اثرات سرریزی مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی کشورها داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Innovation Spillover on Economic Growth: A Case Study of D8 Countries

نویسندگان [English]

  • hadi keshavarz 1
  • Ramezan hosseinzadeh 2

1 Persian gulf university

2 .

چکیده [English]

Innovation is one of the main factors in achieving sustainable economic growth, which in addition to direct effects on the economic growth of a country or region can also have spillover effects. Based on this, the aim of this study is to investigate the direct and indirect (spillover) effects of innovation on economic growth in the D8 countries in the period of 2012-2021. For the innovation index, it is the Global Innovation Index (GII) and the Spatial Durbin Model (SDM) econometric model has been used to investigate the spillover effects of innovation. Also, the spatial weight matrix (W) between the studied countries is created based on the weight of the traders between the countries.The results of the model have shown that all the variables of the model, including capital formation, labor force, commercial openness, foreign direct investment and innovation have had direct and significant effects on the economic growth of countries. Capital formation and innovation have the highest direct effect on the economic growth of countries. The investigation of spillover effects (indirect) has shown that innovation has positive and significant spillover effects on countries’ economic growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • innovation
  • economic growth
  • G8 countries
  • spatial econometrics
CAPTCHA Image