نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی توسعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

2 استاد جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

3 استاد جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

چکیده

زمینه و هدف: توسعه مهمترین هدف کلی افراد و جوامع در عصر حاضر بوده است. بر هیمن اساس تلاش‌های توسعه‌ای در همه جوامع جزو اهداف اصلی کشورها بوده است. بر همین اساس هدف این پژوهش شناسایی و تحلیل پیشران‌های ملی سیاستگذاری توسعه ایران بوده است.
روش: روش انجام این پژوهش کیفی از نوع آینده‌پژوهی است که با استراتژی تحلیل روند انجام شده و همه روندهای ملی حاکم بر وضعیت سیاستگذاری توسعه ایران با مطالعه گزارش‌های داخلی و خارجی از جمله؛ مطالعه پژوهش‌های موجود و ادبیات نظری و مصاحبه‌های عمیق و جلسات هم‌اندیشی انجام و در معرض نقد و بررسی خبرگان و فعالان سیاست‌گذاری توسعه در ایران گذاشته شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل همه خبرگان و فعالان سیاست‌گذاری توسعه در ایران هستند که در مورد توسعه و سیاست‌گذاری خبره و صاحب‌نظر هستند که 25 نفر از آن به صورت مصاحبه و شرکت در جلسات هم‌اندیشی در فرایند پژوهش مشارکت داشته‌اند. تجزیه‌و تحلیل داده در بر مبنای تحلیل روند از نوع تحلیل پیشران‌ها بوده است.
یافته‌ها: در این پژوهش 25 پیشران مهم و اساسی در 5 حوزه اجتماعی، فناورانه، اقتصادی، زیست محیطی و سیاسی شناسایی شده است.
نتیجه‌گیری: این پیشران‌ها در حوزه‌های مختلف اجتماعی، فنی، اقتصادی، زیست محیطی و سیاسی هستند که به لحاظ درجه اثرگذاری به ترتیب پیشران‌های سیاسی حاکمیتی، پیشران‌های زیست محیطی، پیشران‌های فناورانه، پیشران‌های اقتصادی و در نهایت پیشران‌های اجتماعی- فرهنگی وجود دارند، اما بر اساس درجه اهمیت به ترتیب؛ مسایل اقتصادی، فنی اجتماعی و فرهنگی و زیست محیطی و نهایتاً پیشران‌های سیاسی در اولویت هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying and analyzing the national drivers of Iran's development policy

نویسندگان [English]

  • mostafa Mokhtari 1
  • Soroush Fathi 2
  • Mehrdad Navabakhsh 3

1 Ph.D. Student of Development Sociology, Islamic Azad University, Tehran West Branch

2 Professor of Sociology, Islamic Azad University, Tehran West Branch

3 Professor of Sociology at Islamic Azad University, Research Sciences Unit

چکیده [English]

Background and purpose: Development has been the most important overall goal of individuals and societies in the present era. Therfor, development efforts in all societies have been among the main goals of countries. Based on this, the aim of this research is to identify and analyze the national drivers of Iran's development policy.
Method: The method of conducting this qualitative research is a prospective study, which was carried out with the strategy of trend analysis and all the national trends governing the state of Iran's development policy by studying internal and external reports, including; The study of existing researches and theoretical literature and in-depth interviews and brainstorming sessions have been conducted and subjected to the criticism of experts and development policy activists in Iran. The statistical population of this research includes all development policy experts and activists in Iran who are experts and experts in development and policy making, 25 of whom have participated in the research process in the form of interviews and participation in brainstorming sessions. Data analysis was based on trend analysis of the type of drivers.
Findings: In this research, 25 important and fundamental drivers have been identified in 5 social, technological, economic, environmental and political fields. At the national level, 9 important social drivers for the country's development policies have been identified, which include; Canceling cultural patronage, creating a common vision, national dialogue for development, attracting public participation, eliminating poverty and inequality, social inclusion, population control policy, urban development policy, and changing the behavior of individual activists. Also, the national technological engines include 5 important engines; Independence of higher education institution, focus on education, expansion of science sovereignty, development of peaceful nuclear science and technology, and acceptance of technology. The economic drivers at the national level are the 3 important drivers of monitoring and measuring development, canceling economic support and tourism for the development of Iran. But in the environmental field, four drivers; Land use policies, adaptability and flexibility to climate changes, level of access to clean energy and prevention of industrial pollution. Finally, the political and governance drivers identified at the national level include 4 drivers; Development of horizontal criticism, thoughtful decision-making, strengthening of civil society and implementation of formulated policies.
Conclusion: These drivers are in different social, technical, economic, environmental and political fields, which in terms of the degree of effectiveness are political drivers of governance, environmental drivers, technological drivers, economic drivers and finally socio-cultural drivers, but The basis of the degree of importance in order; Economic, technical, social, cultural and environmental issues and finally political drivers are given priority.

کلیدواژه‌ها [English]

  • development
  • future research
  • national drivers
  • Iran
CAPTCHA Image