نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار روابط بین‌الملل، گروه علوم سیاسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

چکیده

یکی از مهم­ترین مباحثی که در خصوص توسعه موردتوجه است، توجه به شکل­گیری و کارکردهای نهادی است. نهادهای اقتصادی و سیاسی، به‌واسطه نقش تعیین‌کننده بر روی نظام­ها و خرده­نظام­های اقتصادی، می­توانند ترتیبات توسعه­ای به­وجود آورند. درعین‌حال، فقدان نهادها، می­توانند زمینه­های عدم پویایی و پایایی سیستم را به­وجود آورند. نظام­های اقتصادی با منابع بسیار زیاد، درصورتی‌که از پتانسیل­های نهادی استفاده نکنند، درگیر بحران در سیستم­های تولید، توزیع و مصرف خواهند شد. مطالعات نهادی جایگاه ویژه­ای در چند دهه تحقیقات محققان اقتصاد سیاسی داشته است. نهادها سبب شکل­گیری اقتصادهای متمایز می­شوند به­گونه­ای که تفاوت بین نتایج در اقتصاد سیاسی را در تفاوت نهادها قلمداد کرده­اند. نمونه نروژ، نمونه­ای موفق در اقتصاد سیاسی محسوب می­شود که بر اساس شاخص­های توسعه سیاسی و اقتصادی می­توان برآیند زمینه­های نهادی آن را مشاهده کرد. نروژ از سطح بالای غنای منابع ازجمله نفت، انرژی آبی، ماهی، مواد معدنی و جنگل­ها برخوردار است. بااین‌حال درنتیجه تفاوت­های عمده­ای در شاخص­های توسعه‌یافتگی با کشورهای دیگری را که از منابع سرشار برخوردار هستند، تجربه می­کند. نروژ به­عنوان یکی از دولت­های اصلی اسکاندیناوی، مدل توسعه­ای بر اساس آموزه­های دولت رفاه را دنبال کرده است. سؤالی که به­وجود می­آید این است که معمای توسعه­یافتگی نروژ علی­رغم وجود منابع سرشار شبیه به نفت چیست؟ در پاسخ به این سؤال، با استنباط از رویکرد نهادگرایی در اقتصاد سیاسی، به تأثیر نهادها (خرده نهادها)ی سیاسی به­عنوان بخش مهمی از توسعه­یافتگی در نروژ توجه خواهد شد. این فرضیه از این حیث اهمیت دارد که راهکارهای برون­رفت از اقتصاد رانتیر و نفتی در ایران در آن نهفته است؛ چراکه تجربه زیست توسعه­یافتگی نروژ در نهادسازی نفتی، نهادهای سیاسی، دموکراسی، رفاه اجتماعی و ... می­تواند در نهادسازی در ایران موردتحقیق قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Position of Institutions in the Development of Norway

نویسنده [English]

  • Reza Rahmati

Assistant Professor, Department of Political Science, Bu_Ali Sina University, Hamedan, Iran.

چکیده [English]

1- INTRODUCTION
Traditionally, oil has been mentioned as a commodity that has a distant relationship with development. Consedring the oil producing countries, especially the countries that converge with the Middle East region in terms of geographical, political and bio-economic conditions, shows that the relationship between oil on the one hand and the capabilities of the government on the other hand, there are in this area.
It seems that a common denominator is that the government has been powerful in terms of control but weak in terms of political, economic and cultural capabilities. Regarding the reasons for underdevelopment in countries that have abundant resources, many perspectives and levels of analysis have been discussed; economic, political, social and even cultural reasons. Therefore, the view from the angle of political economy can be explanatory to a great extent.
However, in some countries, oil is not only considered the main variable of underdevelopment, but also has become a part of the development process. Norway is one of the countries where oil has not been the only cause of backwardness, but in a systematic process, it has acted as an important part of the realities of the system based on public welfare and social services.
The question that arises here is what caused Norway not to be captured by the mystery of "resource curse" and "Dutch disease"? In response to this question, the hypothesis of the research is that the institutional capabilities in Norway have led to the formation of a powerful government along with other institutional resources and these economic and political institutions are capable both in oil production and the allocation of oil revenues in the national budget and in the system. Their distribution shows a developed performance.
 
2- THEORETICAL FRAMEWORK
The important issue is the effects of the type of political systems and political institutions similar to the government on the levels and quality of the economy. In addition, according to Daron Acemoglu and James Robinson, subsequently, the effects of political institutions or political alignments on economic relations cannot be hidden (Acemoglu & Robinson, 2012).
Therefore, economics as the science of understanding the optimal and productive human behavior is affected by politics and political processes, and politics as "authoritative allocation of values for a society" (Easton, 1957: 383-400), or "struggle over authority" (Lindblom, 1997) is affected by economic institutions. Therefore, the institution's role in both economy and politics is considered a central role. Institutions are defined from different perspectives and levels. Of course, the definition of institutions also suffers from the same plague that other concepts in human sciences suffer from; It means lack of consensus in the definition.

1. Institutions

Among political economy thinkers, there is less consensus definition of institution, even among institutionalists, there is no single definition of institution, each thinker has chosen an independent definition of this concept based on his research flow or intellectual project. Some of them have defined institution as follows: a set of behavioral rules created by humans in order to manage and shape human interactions, which helps them to some extent, expectations from have the actions of others (North, 1990).
One of the most utilitarian definitions of institution was provided by Hamilton, an institutional economist (Hamilton, 1932: 84). He considered the institution as "an intellectual or practical path regarding the prevalence and permanence of a certain group that is engraved in the group habits or customs of a people". This definition explains Veblen's previous definition of institution as "fixed habits of thought common to all human beings" (Veblen, 1919: 239).
Or with the same interpretation of North, they are considered "the rules of the game in society or the limits invented by humans that shape human interaction" (North 1990: 3).
 

2. Development in the Attitude of Institutionalism

Some believe that institutionalism lacks a systematic core theory (Hodgson, 1998: 174) and therefore, institutionalism has a gradual view of categories similar to development, which means its lack of theoretical coherence.
The lack of institutional resources causes the rule of law not to exist, or the rule of law suffers a systematic weakness. This is the reason why strong economic and political institutions lead to the formation of a strong and powerful government. Some researchers even argue that institutions can differentiate the quality of use of governance and even the quality of statecraft. Ideas similar to that oil causes the formation of rentierism. The rentier economy is a sick economy. Oil makes governments addicted to rents and they are the result of an understanding of the relationship between resources and development, which confirms that countries with rich resources are facing setbacks in terms of development.
This idea follows that "institutions are weaker in countries with rich resources" (Van Der Ploeg, 2010).
The starting point of this idea is, on the one hand, the theoretical formulations related to rentierism, and on the other hand, the empirical evidence regarding the underdevelopment of resource-rich states.
Rich resources cause an increase in resources and capital accumulation by the government and ruling elites, an increase in resources causes political rulers to become economic investors, windfall resources make the government independent from all political and economic institutions, and the background It creates a big and fat government that intervenes in the public and private spheres. A big state not only does not provide the basis for the formation of economic and political institutions, but also becomes a political super-institution. The super-institution of the government takes the place of the government as an institution of institutions and an institution alongside other institutions. By taking over the system of extraction, production, distribution and redistribution, the government's super-institution has ordered the economy and this issue causes the creation of an institutional vicious circle.
 
3- METHODOLOGY
The current research is applied-developmental in terms of its purpose and descriptive-analytical in terms of the researcher's approach. Documentary method was used to collect data and "grounded theory" method (institutionalist theory) was used to analyze them, which was introduced in the theoretical foundations section.
 
4- RESULTS & DISCUSSION

1. Democracy

Authoritarianism means anything other than empowering the government. Authoritarianism means making rulers and political institutions unaccountable. They use the main sources of rent and the result of this use of rent sources is the monopoly of power in the hands of the governing body and the closure of economic and political processes. Ranked first in the Economist Intelligence Unit's 2021 World Democracy Index, Norway has a very strong democracy. This country respects the civil liberties of its citizens and the government is held accountable by civil society actors and independent media.
 

2. Tax

Based on development indicators, it seems that there is a relationship between development and a strong tax system (Besley & Persson, 2013: 110-51). Not relying on oil for distribution resources, and relying on a strong tax system, has led to the formation of a strong democracy in Norway.
 
Chart number (1): Personal income tax in Norway (1995-2022)
 
 
(Tranding Economics, 2023)
 

3. Social Welfare

Social Progress Index (SPI) measures the level of social and environmental needs of citizens in countries. Fifty-four indicators in the field of basic human needs show the foundations of prosperity, the opportunity for progress and the relative performance of countries. This list is published by the nonprofit organization Social Progress Imperative and is based on writings by Amartya Sen, Douglass North, and Joseph Stiglitz (Economist Intelligence, 2013). The situation in Norway is at a tipping point. Norway, having a social-democratic government, has created a situation that has been placed in the first place in the social progress index in terms of social security measures.
 

4. Economic Freedom

The economic freedom index is an annual index and ranking that was created in 1995 by the Heritage Foundation and the Wall Street Journal to measure the level of economic freedom in the countries of the world. The creators of this index claim to have adopted an approach inspired by Adam Smith in The Wealth of Nations that "fundamental institutions that protect the freedoms of individuals to pursue their economic interests lead to greater prosperity for the larger society." They become" (Heritage, 2023a). The welfare states of the Nordic region are known as the states that follow the social-democratic-free market hybrid economy approach (Rahmati, 2020: 235-195). In fact, from an economic point of view, they are considered to be among the protectionist countries or the welfare state (the government that provides social and welfare services to the social classes). Norway rank is 10th among 45 countries in the European region. Norway's economy has registered an overall 2.9 points of economic freedom since 2017, with increased points for the rule of law. However, Norway's economy is still under pressure from excessive government spending (Heritage, 2023b).
 
5- CONCLUSIONS & SUGGESTIONS
The existence of economic-political institutions is an important factor affecting the formation of democracy and its determining indicators. The formation of democratic political discourse in contrast to authoritarianism can cause greater accountability and transparency in the political system and the empowerment of strong social and political forces in the political environment.
In this article, focusing on the subject of economic and political institutions, an attempt was made to examine economics and politics through the lens of institutional discourse. An attempt was made to examine the case study of Norway based on indicators obtained from institutional studies, hence indicators similar to democracy/authoritarianism, social welfare index (SPI), economic freedom index (EF), the tax index and the perception index of corruption were taken into consideration and analyzed accordingly in a comparative approach. Considering the effect of oil on the quality of the formation of institutions in Norway, it seems that the idea of resource curse and Dutch disease, which is one of the main factors of the underdevelopment of countries with abundant resources, has not happened in Norway.
In Norway, oil is not only considered a factor of underdevelopment, but due to the formation of established economic institutions, it is also considered as a basis for looking to the future. Norway is an exception to the resource curse. This country is significantly different from the usual oil producer; both in the economy of oil production and in the allocation of revenues in the national budget.
The presence of a powerful state along with various economic institutions, which are neither complicit nor forced by the government, has an impact on the Norwegian economy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Institution؛ Institutionalism؛ Norway؛ Oil؛ Development
  • ؛ Scandinavia
References
Acemoglu, Daron., & Robinson, James A. (2006). Economic Origins of Dictatorship and Democracy. Cambridge University Press. ISBN 9780521855266.
Acemoglu, Daron., & Robinson, James A. (2012). Why Nations FailCrown BusinessISBN 978-0307719218.
Acemoglu, Daron., & Robinson, James A. (2019). The Narrow Corridor: States, Societies, and the Fate of LibertyPenguin PressISBN 978-0735224384. Description, arrow-searchable preview, & reviewers' comments (at bottom).
 Bass, David (February 16, 2022). "Freedom? U.S. dips to record low in global rankings". Carolina Journal -. Retrieved January 19, 2023 four broad policy areas affecting economic freedom.
Bauer, Andrew. & Juan Carlos Quiroz (2013). Resource Governance in the Handbook of Global Energy Policy (ed. Andreas Goldthau, Wiley-Blackwell.
Besley, T., & Persson, T. (2013). “Taxation and development”, In Handbook of public economics, 5, pp. 51-110.
CIDS (2023). Corruption: No One Is Perfect”, Retrieved January 21, 2023, Available in: https://cids.no/corruption-no-one-is-perfect/
David Easton (1965). "An Approach to the Analysis of Political System", World Politics, pp.383-400; and A Framework for Political Analysis, Englewood Cliffs, N.J: PrenticeHall, p.47: and (1971). The Political System: An Inquiry into the State of Political Science.2nd ed, New York: Alfred A. Knopf.
 Economist Intelligenc )2021). Democracy Index: The China challenge", Economist Intelligence Unit. Available in:
Economist Intelligence (2013). "Beyond GDP". April 18, 2013. Retrieved August 2, 2013, Available in: https://www.economist.com/feast-and-famine/2013/04/18/beyond-gdp
Eifert, Ben, Alan Gelb and Nils Talroth (2009). “Political Economy of Financial Policy and Economic Management in Oil Exporting Countries, translation of Payam Mohammad Aliha in the collection of articles” on formulation and implementation of financial policy in oil producing countries, Tehran: Research Center parliament. (In Persian)
Govisafree (2023). Democracy Index: The Most Democratic Countries in the World in 2023- Updated, available in: https://govisafree.com/democracy-index/
Gylfason, Thorvaldur. (2001). “Natural Resources, Education, and Economic Development.” European Economic Review, 45, 847–859.
Hadgson, Geoffrey M. (1998). “Approach of Institutional Economics” Journal of Economic Literature, 36(1). (Mar., 1998), pp. 166-192.
Hammond, John. (2011). “Resource Curse and Oil Revenues in Angola and Venezuela” Science & Society, 75(3), July 2011, 348–378.
 Heritage Foundation. (2023a). "Executive Summary", Index of Economic Freedomon February 27, 2008. Retrieved January 19, 2023, Available in https://www.heritage.org/index
 Heritage Foundation. (2023c). Index of Economic Freedomon, Norway, February 27, 2008. Retrieved January 19, 2023, Available in https://www.heritage.org/index/country/Norway
Humphreys, M. et al., (2007). Introduction in “Escaping the Resource Curse”, Columbia University Press.
Ross, Michael. (2012). The Oil Curse, Princeton UP.
International Transparency. (2023b). Country Date: Norway, Received January 21, 2023, Available in:
Karl, Terry Lynn. (1997). The Paradox of Plenty: Oil Booms and Petro-States. Berkeley, California: University of California Press.
Lashkar Boluki, Mojtabi. (2023) Iran's Development Strategy, Why Iran Lag Back? How to Progress? Tehran: Farhang Saba (In Persian).
Lindblom, C. (1977). Politics and Markets, New York: Basic Books.
Mehlum, Halvor.; Karl, Moene., & Ragnar. Torvik, (2006). "Institutions and the Resource Curse," Economic Journal, Royal Economic Society, Vol. 116(508), pages 1-20, January.
North, Douglas. (1999). Institutions, Institutional Changes and Economic Performance, first edition, translated by Mohammad Reza Moini, Tehran: Program and Budget Organization Publication. (In Persian)
North, Douglass C. (1989). "Institutions and economic growth: An historical introduction".  World Development. 17(9): 1319–1332.
  doi:10.1016/0305-750X (89)90075-2.
North, Douglass C. (1989). Constitutions and Commitment: The Evolution of Institutions Governing Public Choice in Seventeenth-Century England, Cambridge University Press.
North, Douglass C. (1971). Institutional Change and American Economic Growth, Cambridge University Press, (with Lance Davis).
North, Douglass C. (2009). Violence and Social Orders: A Conceptual Framework for Interpreting Recorded Human History, Cambridge University Press, 2009 (with John Joseph Wallis and Barry R. Weingast).
NRGI Reader (2015). “The Resource Curse: The Political and Economic Challenges of Natural Resource Wealth”, Natural Resource Governance Institute, March.
Nye, J. S. (1967). “Corruption and Political Development: A Cost-Benefi t Analysis.” American Political Science Review, 61:2 (June), 417–427.
OECD (2022), “Taxing Wages – Norway”, Available in: https://www.oecd.org/tax/tax-policy/taxing-wages-norway.pdf
Olson, Mancur. (1996). Empirical Studies in Institutional Change, Cambridge University Press. (edited with Lee Alston & Thrainn Eggertsson).
Olson, Mancur. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press.
Olson, Mancur. (1965). The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Olson, Mancur. (1982). The Rise and Decline of Nations: Economic Growth, Stagflation, and Social Rigidities. New Haven: Yale University Press.
Pasbani, Abolfazl.; Cheshmi, Ali., & Pilleh-Forosh, Meitham. (2016). “The effect of political institutions on the performance of oil funds in Iran, Norway and Saudi Arabia”, Economic Research Quarterly, 17(67) (In Persian).
Rahmati, R. (2021). “Configuration of Basic Principles of Development in the Nordic Model”. International Political Economy Studies4(1), 195-235. doi: 10.22126/ipes.
Sen, Amartya. (2000). Development as Freedom. New York: Anchor Books.
Smith, Adam. (2000). The Wealth of Nations. New York: Random House.
Social Progress Imperative (2022a), “Explore the 2022 Social Progress Index Map”, Availanle in: https://www.socialprogress.org/
Social Progress Imperative (2022b). "Global Index: Results", Retrieved August 7, 2022, Available in:
Tranding Economics (2023). “Norway Personal Income Tax Rate”, Available in: https://tradingeconomics.com/norway/personal-income-tax-rate
Van der Ploeg, Frederick (2010). "Natural Resources: Curse or Blessing? " CESifo Working Paper Series 3125, CESifo.
CAPTCHA Image