نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری، گروه اقتصاد، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه آیت ا... بروجردی، بروجرد، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اقتصاد، دانشگاه آیت ا... بروجردی، بروجرد، ایران

چکیده

آموزش‌وپرورش یکی از مهم‌ترین نهادهای اجتماعی است. رابطه بین کیفیت آموزش و عملکرد اقتصادی همیشه از اهمیت بالایی برخوردار است. این اعتقاد که آموزش‌وپرورش تأثیر مهمی بر رشد اقتصادی و توسعه پایدار دارد، عموماً در بین جوامع مختلف مشترک است. هدف این پژوهش ارزیابی تأثیر متغیرهای ارزش‌افزوده آموزش، مخارج آموزشی سطح عالی و کیفیت آموزشی، نیروی کارآموزش دیده و موجودی سرمایه بر رشد اقتصادی در میان خانوارهای شهری در استان‌های ایران و در بازه زمانی 1398-1385 است. این پژوهش از پانل پویای تصادفی با کاربرد مدل گشتاورهای تعمیم‌یافته خود رگرسیونی فضایی SAR و با کاربرد ضرایب دومرحله‌ای آرلانو- باور/ بوندل– باند به‌منظور برآورد مدل اقتصادسنجی استفاده خواهد کرد. برای تعیین ماتریس مجاورت از روش مجاورت و همبستگی در قالب یک ماتریس مربعی 28 در 28 استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد وقفه اول متغیر وابسته GMM مثبت و معنادار است یعنی رشد اقتصادی این دوره به رشد اقتصادی سال گذشته بستگی دارد، وقفه اول فضایی SAR نیز مثبت و معنادار بوده و نشان می‌دهد چنانچه رشد اقتصادی در استان موردنظر افزایش یابد، بر رشد اقتصادی استان‌های مجاور نیز اثر مثبت دارد و باعث می‌شود که رشد اقتصادی به مناطق هم‌جوار سرریز شود. ارزش‌افزوده معنادار بوده و با ضریب 12/0 اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد، بیشترین اثر مثبت و معنادار را هزینه آموزش با ضریب 53/0 و کمترین اثر مثبت و معنادار را نیز موجودی سرمایه با میزان 0001/0 بر رشد اقتصادی در استان‌های ایران دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Impact of Value - Added Education on Economic Growth in Iranian Provinces

نویسندگان [English]

  • Mobina Zarei 1
  • Seyed Parviz Jalili Kamju 2
  • Mahtab Tahmasebi 3
  • Ramin Khochiany 2

1 Ph. D Student, Department of Economics, Urmia University, Urmia, Iran

2 Assistant Professor in Economics, Ayatollah Boroujerdi University, Boroujerd, Iran

3 M. S Student, Department of Economics, Ayatollah Boroujerdi University, Boroujerd, Iran

چکیده [English]

 
1-INTRODUCTION
In the economy, education plays an important role in providing highly skilled human capital needed to create jobs, economic growth, and the welfare of individuals and society. Today, most economists believe that the lack of investment in human capital is the main reason for the low level of economic growth in developing countries, unless these countries use education and knowledge and promote the level of their professional skills. If they do not improve, the productivity and efficiency of labor and capital will remain at a low level and economic growth will be slow and with heavier costs. If the country has the required amount of human capital, it can be said that physical capital will be more productive. Human capital includes education, expertise, skills, and generally the quality of the workforce. Considering that one of the factors influencing the social welfare of countries is achieving a high economic growth rate, the assessment of the causes and factors affecting economic growth is always a special concern of economists, and several growth models have been designed for it.
 
2- THEORETICAL FRAMEWORK
Undoubtly development is necessary in all societies. Developed and developing countries use the same approach that can only be achieved through educational institutions. Therefore, education plays an effective role in improvement of societies to create continuous development in order to promote social and economic progress. Considering the importance of education costs for the development of countries' economies, it can be said that education costs help create wealth. The argument is that the ability to create, adopt, and improve technological and technical progress is associated with investment in human capital and the functioning of the educational system. Therefore, it is useful for countries to invest significantly in these areas in order to train the workforce and develop the necessary skills to increase economic growth and ensure the success of a country.
ncrease economic growth and ensure the success of a country.
3- MATERIALS & METHODS
The purpose of this research is to evaluate the effect of value-added education, high-level educational expenses and educational quality, trained workforce and capital stock on economic growth among urban households in the provinces of Iran in the period of 2006-2019. This research will use random dynamic panel by application of SAR spatial autoregression generalized moments model and with the use of Arellano-Bauer/Bundle-Band two-stage coefficients in order to estimate the econometric model.
In the spatial econometrics department, by forming the proximity matrix and then standardizing this matrix and finally by multiplying the standardized proximity matrix, a new variable is obtained in the dependent variable vector, which is called the spatial lag variable or the spatial lag variable, and thus with the presence of the lag variable spatial. The spatial econometric model is also dynamically estimated. In summary, all spatial models in the form of a spatial random dynamic panel model (SDPD) are as follows:
    
4-RESULTS & DISCUSSION
The results obtained from the model indicate that the independent variable of GMM has a positive and significant effect on economic growth, that is, part of the economic growth in these regions is due to their economic growth in the past years. The first spatial interval in the SAR model also has a positive and significant effect on the economic growth of other provinces. The added value of education has a positive and significant effect on economic growth with a coefficient of 0.12, when the added value of education increases, it means that the level of skill, knowledge and talent of the workforce increases, and the structure of the workforce leads to the use of skilled and capable personnel. The effect of human capital on economic growth will increase. Education expenditure also has a positive and significant effect on economic growth with a coefficient of 0.53. One of the ways to increase economic growth is creating a transformation in labor productivity and technological development. Promotion of the level of education requires investment in education and increasing educational facilities. Skilled and thoughtful manpower causes the development and expansion of the technologies produced and as the foundation of economic progress and development in the society, and thus by raising the level of education in the society, growth, the economy also increases. In Smith's main growth equation, labor force, land and capital stock are the main factors of production. Adam Smith explains growth as an endogenous phenomenon, according his point of view, economic growth depends on the decision and action of economic agents, especially their savings and investment behavior. Therefore, the capital stock has a positive and significant effect on economic growth with a coefficient of 0.0001, and the more the capital stock increases, the economic growth also increases. The labor force also has a positive effect on the economic growth of households by increasing it by a factor of 0.25. بیش ا
 
5- CONCLUSIONS         
Based on the discussions of the theoretical foundations and according to the results obtained from the model, it shows that the workforce and the quality of education have a stronger effect on economic growth than the capital stock. In other words, it can be said that economic growth is strongly influenced by the human capital of workers. Therefore, the government should allocate more funds to the education and training organization. Hence the education and training should improve the quality of its schools in various scientific fields, as well as the higher education should raise the quality level of universities in the regions and provinces, especially the deprived areas, and the graduates, in addition to obtaining a degree from their abilities and skills. It is necessary for them to benefit in their educational fields and be able to move them from traditional methods to advanced and modern methods by entering the industry and agriculture sectors and be able to bring their province to high economic growth and development. According to the first spatial break of SAR, the increase in economic growth and development in one province leads to the spillover of economic growth and development to the neighbors’ provinces.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic growth
  • Education
  • Arellano-Bover / Blundell-Bond Two-Step
  • SGMM-DPD-SAR
Agasisti, T., & Bertoletti, A. (2020). Higher education and economic growth: A longitudinal study of European regions 2000–2017. Socio-Economic Planning Sciences, 100940.‌
Agasisti, T.; Barra, C., & Zotti, R. (2019). Research, knowledge transfer, and innovation: The effect of Italian universities’ efficiency on local economic development 2006− 2012. Journal of Regional Science59(5), 819-849.
Aghion, P., & Howitt, P. (1998). Endogenous growth theory. Cambridge, MA: MIT Press.
Akinwale, Y., & Grobler, W. (2019). Education, openness and economic growth in South Africa: Empirical evidence from VECM analysis. Journal of Developing Areas, 53(1), 51-64.
Al-Tabbaa, O., & Ankrah, S. (2016). Social capital to facilitate ‘engineered’university–industry collaboration for technology transfer: A dynamic perspective. Technological Forecasting and Social Change, 104, 1-15.‌
Anselin, L. (1988). Spatial Econometrics: Methods and Models, (Dord drecht: Kluwer Academic Publishers).‌
Arellano, M., & O. Bover. (1995). Another look at the instrumental variable estimation of error-components models. Journal of Econometrics 68: 29–51.
Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment. Rev. Econ. Stud. 58, 277–297.
Baltagi, B. (2008). Econometric analysis of panel data.
Barro, R. J. (2001). Human capital and growth. The American Economic Review, 91(2), 12e17.
Barro, R.J. (2002). Education as a Determinant of Economic Growth, in E.P. Laztored, Education in the Twenty First Century, Hoover Institution Press.
Batabyal, A., & Nijkamp, P. (2013). Human capital use, innovation, patent protection, and economic growth in multiple regions. Economics of Innovation and New Technology, 22(2), 113-126.‌
Blundell, R., & S. Bond. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics 87: 115–143.
Bramwell, A., & Wolfe, D. A. (2008). Universities and regional economic development: The entrepreneurial University of Waterloo. Research policy37(8), 1175-1187.
Calcagnini, G.; Favaretto, I.; Giombini, G.; Perugini, F., & Rombaldoni, R. (2016). The role of universities in the location of innovative start-ups. The Journal of Technology Transfer41(4), 670-693.‌
Capello, R., & Nijkamp, P. (Eds). (2019). Handbook of Regional Growth and Development Theories: Revised and Extended Second Edition. Edward Elgar Publishing.
Castelló-Climent, A., & Hidalgo-Cabrillana, A. (2012). The role of educational quality and quantity in the process of economic development. Economics of Education Review, 31(4), 391-40.
Claude, D., & Ralph, H. (2019). The long-run impact of human capital on innovation and economic development in the regions of Europe. Applied Economics. 51(5), 542-563. Available at: 10.1080/00036846.2018.1495820.
Collin, M., & Weil, D. N. (2020). The effect of increasing human capital investment on economic growth and poverty: A simulation exercise. Journal of Human Capital14(1), 43-83.
Coulombe, S., & Tremblay, J.F. (2006). Literacy and growth. Topics in Macroeconomics, 6(2). Article 4.
Denti, D. (2009). 12 R&D spillovers and regional growth. Handbook of regional growth and development theories, 211.36.
Derbyshire, J.; Gardiner, B., & Waights, S. (2013). Estimating the capital stock for the NUTS2 regions of the EU27. Applied economics45(9), 1133-1149.
Di Liberto A. (2008). Education and Italian regional development. Econ Educ Rev; 27(1):94–107.
Diamond, P. A. (1965). National debt in a neoclassical growth model. The American Economic Review, 55(5), 1126-50.
Diebolt, C., & Hippe, R. (2019). The long-run impact of human capital on innovation and economic development in the regions of Europe. Applied Economics51(5), 542-563.
Faggian, A.; Modrego, F., & McCann, P. (2019). Human capital and regional development. In Handbook of regional growth and development theories. Edward Elgar Publishing.‌
Gary, B.; Kevin, M., & Robert, T. (1990). Human capital, fertility, and economic growth. Journal of Political Economy, 98(5), S1237.
Gheraia, Z.; Benmeriem, M.; Abdelli, H. A., & Saadaoui, S. (2021). The Effect of Education Expenditure on Economic Growth: The Case of the Kingdom of Saudi Arabia. Humanities and Social Sciences Letters9(1), 14-23.‌
Ghorbani, F.; Sarlak, A., & Haji, Gholam. A. (2019). The effect of human capital and business environment on economic growth. Economic Modeling Scientific Quarterly,14(50). 153-176. (in Persian)
Goczek, Ł.; Witkowska, E., & Witkowski, B. (2021). How Does Education Quality Affect Economic Growth? Sustainability13(11), 6437.‌
Gyimah-Brempong, K., & Wilson, M. (2004). Health human capital and economic growth in Sub-Saharan African and OECD countries. The Quarterly Review of Economics and Finance, 44(2), 296-320.‌
Habibi, F., & Zabardast, M. A. (2020). Digitalization, education and economic growth: A comparative analysis of Middle East and OECD countries. Technology in Society, 63, 101370.‌
Hajpour Sohrig, S.; Hajpour Sohrig, Z., & Hajpour Sohrig, H. (2021), The role of education in scientific & Economic Progress and Development, https://civilica.com/doc/1626292. (in Persian)             
Hanushek, E. A., & Woessmann, L. (2008). The role of cognitive skills in economic development. Journal of economic literature, 46(3), 607-68.‌
Hanushek, E. A., & Woessmann, L. (2020). Education, knowledge capital, and economic growth. The Economics of Education, 171-182.‌
Hartwig, J. (2010). Is health capital formation good for long-term economic growth? –Panel Granger-causality evidence for OECD countries. Journal of Macroeconomics, 32(1), 314-325.‌
Hegde, D. (2005). Public and private universities: unequal sources of regional innovation? Economic Development Quarterly19(4), 373-386.
Hemmati, R.; Ghasemi, V., & Mansourinejad, I. (2019). Higher education and economic development: a comparative study of selected countries of the world. Applied Sociology, 31(3), 75-96. (in Persian)
Hota, S. P. (2023). Education infrastructure, expenditure, enrollment & economic development in Odisha, India. International Journal of Educational Development, 103, 102903.‏
Houshmand, M.; Hassannejad, H., & Ghazelbash, A. (2012). Investment in education and its impact on the economic growth of selected developing countries, Iranian Higher Education Association Quarterly, Year 6, Number 1, pp. 88-106. (in Persian).
Jafari, S.; Esfandiari, M., & Pahlavani, M. (2019). The role of human capital in economic growth, energy consumption and environmental pollution in the direction of sustainable development in Iran. Quarterly Journal of Applied Economic Studies of Iran. 9(34), 107-77. (in Persian)
Kamali, Dehkordi. P.; Nazari Zaniani, A.; Makian, S. N., & Dehghani Shahzad Begami, F. (2018). The effect of types of capital on the economic growth of selected provinces of Iran. Strategic and Macro Policies. (in Persian)
Kobzev, K. S.; Procházka, P. Smutka, L.; Maitah, M. Kuzmenko, E.; Kopecká, M., & Hönig, V. (2018). The impact of education on economic growth: the case of India. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 66(1), 0253 – 0262.
Laskowska, I., & Dańska-Borsiak, B. (2016). The importance of human capital for the economic development of EU regions. Comparative Economic Research, 19(5), 63-79.
Lesage, J. (1999). Spatial Econometrics. Department of Economics University of Toledo.
Liao, L.; Du, M.; Wang, B., & Yu, Y. (2019). The impact of educational investment on sustainable economic growth in guangdong, China: A Cointegration and Causality Analysis. Sustainability, 11(3), 1-16.
Lilian, N.; Ebrahimi, M.; Zare, H., & Haqit, A. (2022). The impact of foreign direct investment and human capital on the economic growth of the agricultural sector in selected Asian countries. Scientific-Research Quarterly of Agricultural Economy Research, 13(2), 109-126. (in Persian)
Lucas Jr, R. E. (1988). On the mechanics of economic development. Journal of Monetary Economics, 22(1), 3-42.
Malva, A. D., & Carree, M. (2013). The spatial distribution of innovation: evidence on the role of academic quality for seven European countries. Economics of Innovation and New Technology22(6), 601-618
Mankiw, N. G.; Romer, D., & Weil, D. (1992). A contribution to the empirics of economic growth. Quarterly Journal of Economics, 107(2), 407e437.‌
Mankiw, N. G.; Romer, D., & Weil, D. N. (1990). A contribution to the empirics of economic growth. The Quarterly Journal of Economics, 107(2), 407-37. [DOI:10.3386/w3541]
Manzeev. Mohammad, Reza., & Nosrati Reza (2017), the book of advanced econometric models with Eviuz and Esteta, Mehraban Kitab Institute. (in Persian)
Martín, M. A. G., & Herranz, A. Á. (2004). Human capital and economic growth in Spanish regions. International Advances in Economic Research10(4), 257-264.
McGrath, S. (2023). Education and development. In Elgar Encyclopedia of Development. Edward Elgar Publishing.‏ (pp. 214-218).
McMahon, W. W. (1998). Conceptual framework for the analysis of the social benefits of lifelong learnings. Education economics, 6(3), 309-346.
Mehrara, Nader. M., & Rezaei, S (2016). Investigating factors affecting Iran's economic growth based on the Bayesian averaging and weighted least squares approach, Scientific Research Quarterly, Economic Growth and Development Research, Year 6, Number 23, pp. 114 -89. (in Persian)
Mercan, M., & Sezer, S. (2014). The effect of education expenditure on economic growth: The case of Turkey. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 109, 925-930.
Mueller, P. (2006). Exploring the knowledge filter: How entrepreneurship and university–industry relationships drive economic growth. Research policy35(10), 1499-1508.
Nadiri, Mohammad., & Mohammadi, Timur (2018), Investigating the effect of institutional structures on economic growth with the GMM method, Economic Modeling Quarterly, Year 5, Number 3, pp. 1-24. (in Persian)
Negin Taji, Z., & Zamanzadeh, A. (2021). The effect of education on economic growth in Iran using Bayesian quartile method. Econometric Modeling, 6(2), 65-93. (in Persian)
Nelson, R. R., & Phelps, E. (1966). Investment in humans, technology diffusion and economic growth. The American Economic Review, 56(2), 69e75.
Pegkas, P., & Tsamadias, C. (2014). Does higher education affect economic growth? The case of Greece. International Economic Journal28(3), 425-444.‌ ‌
Plabita, B. (2019). Public expenditure on education and economic growth: A state-level analysis in India. Humanities & Social Sciences Reviews, 7(06), 533-539. Available at: https://doi.org/10.18510/hssr.2019.7683.
Qi, H. Z.; Fan, S.; Yan, L., & Zheng, L. (2023). The Collaborative Development of Graduate Education and High Economic Quality and its Dynamic Evolution Forecast. Available at SSRN 4535317.
Ramsey, F. P. (1927). A contribution to the theory of taxation. The Economic Journal, 37(145), 47-61.
Romer, D. (2012). Advanced macroeconomics. New York: McGraw-Hill/Irwin.
Romer, P. (1990). Endogenous technological change. Journal of Political Economy, 99(5), S71eS102. pt. II.
Romer, P. M. (1986). Increasing returns and long-run growth. Journal of political economy, 94(5), 1002-1037.‌
Rozbehan, M. (2008) The book Basics of Economic Development, Taban Publications. (in Persian)
Shakri Abbas. (2009). Macroeconomics Book, Pars Navisa Publications. (in Persian)
Sianesi, B., & Reenen, J. V. (2003). The returns to education: Macroeconomics. Journal of economic surveys17(2), 157-200.
Solow, R. M. (1956). A contribution to the theory of economic growth. The quarterly Journal of Economics, 70(1), 65-94.
Sylwester. K. (2002). Can education expenditures reduce income inequality? Economics of Education Review, 21(1), 43-52.
Valero, A., & Van Reenen, J. (2019). The economic impact of universities: Evidence from across the globe. Economics of Education Review, 68, 53-67.
Zarei, M.; Jalili Kamjo, S. P.; Jalili, M., & Nadami, Y. (2022). Evaluation of the quality, equality and inclusiveness of education on sustainable development in the provinces of Iran. Economic Research (Sustainable Growth and Development) 22(3): 217-243. (in Persian)
CAPTCHA Image