بررسی عملکرد مصرف انرژی در استان‎های ایران: تحلیل تجزیه شاخص

زین العابدین صادقی؛ سید عبدالمجید جلایی؛ مهلا نیک روش

دوره 25، شماره 15 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 57-86

https://doi.org/10.22067/erd.v25i16.68848

چکیده
  در این مطالعه تلاش شده است تا تغییرات مصرف انرژی با استفاده از رویکرد تحلیل تجزیه شاخص و روش میانگین شاخص دیوژیا در سال 1390 برای استان‎های ایران بررسی شود[1]. تجزیه مکانی با استفاده از مدل چند منطقه‌ای  برای مصرف انرژی انجام شده است. نتایج نشان می‎دهد در رتبه‎بندی اثر شدت سیستان و بلوچستان با رتبه 1 کمترین توان صرفه‌جویی و تهران ...  بیشتر

بررسی تأثیر تجارت خارجی بر توزیع درآمد بین هر یک از دهک های درآمدی شهری ایران

سیدعبدالمجید جلایی

دوره 20، شماره 5 ، خرداد 1392

https://doi.org/10.22067/erd.v1392i5.30536

چکیده
  بررسی تأثیر تجارت خارجی بر توزیع درآمد بین هر یک از دهک های درآمدی شهری ایران سید عبدالمجید جلایی* دانشیاردانشگاه شهید باهنر کرمان مصطفی گرگینی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان تاریخ دریافت: 21/9/91 تاریخ پذیرش:6/1/92 چکیده تجارت خارجی از موضوع های مهمی است که از اهمیتی ویژه، در اقتصاد هر کشور برخوردار ...  بیشتر