رابطه میان یکپارچگی کشور های اکو و حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی دوجانبه

صادق بافنده ایمان دوست؛ هانیه قانعی زارع

دوره 21، شماره 7 ، دی 1393

https://doi.org/10.22067/erd.v21i7.18183

چکیده
  سازمان همکاری اقتصادی اکو یک سازمان اقتصادی منطقه‌ای است. سه کشور ایران، پاکستان و ترکیه در سال ۱364 این سازمان را پایه‌ریزی مجدد کردند. و هدف آن ایجاد بسترهای مناسب همکاری در حوزه های مختلف است. یکپارچگی اقتصادی درکشورهای منطقه اکو در زمینه های مختلفی چون تجارت، سرمایه گذاری، نقل و انتقال سرمایه، تولید بین المللی، دسترسی به بازارهای ...  بیشتر

بررسی رابطه دموکراسی و توسعه انسانی در کشورهای عضو اوپک

صادق بافنده ایمان دوست

دوره 20، شماره 5 ، خرداد 1392

https://doi.org/10.22067/erd.v1392i5.30538

چکیده
  بررسی رابطه دموکراسی و توسعه انسانی در کشورهای عضو اوپک صادق بافنده ایماندوست* استادیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور سمانه منتظری کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی دانشگاه فردوسی مشهد ریحانه پایه دار کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه پیام نور تاریخ دریافت: 30/10/91 تاریخ پذیرش:4/4/92 چکیده دموکراسی یا مردم‌سالاری ...  بیشتر