بررسی ارتباط میان فراوانی منابع طبیعی و سرمایه انسانی در کشورهای عضو اوپک

فرزانه احمدیان یزدی؛ محمدحسین مهدوی عادلی

دوره 22، شماره 9 ، دی 1394، ، صفحه 95-130

https://doi.org/10.22067/erd.v22i9.36204

چکیده
  سرمایه انسانی یا به عبارتی کیفیت نیروی کار و یا دانش نهادینه شده در بشر یکی از موضوعات مهم در دهه اخیر می باشد، زیرا توجه به این سرمایه، می تواند باعث افزایش تولید و رشد و توسعه اقتصادی کشورها گردد. از این رو در این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر انباشت سرمایه انسانی با تأکید بر نقش فراوانی منابع طبیعی، برای منتخبی از کشورهای عضو سازمان ...  بیشتر

بررسی تأثیر نرخ ارز حقیقی بر تراز تجاری غیر نفتی ایران در روابط تجاری با کشور آلمان

فرزانه احمدیان یزدی

دوره 19، شماره 3 ، خرداد 1391

https://doi.org/10.22067/erd.v1391i4.24080

چکیده
  بررسی تأثیر نرخ ارز حقیقی بر تراز تجاری غیر نفتی ایران در روابط تجاری با کشور آلمان محمد طاهر احمدی شادمهری عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد فرزانه احمدیان یزدی دانشجوی دکتری رشته علوم اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد تاریخ دریافت: 25/4/1391 تاریخ پذیرش: 15/8/1391 چکیده این مقاله، به بررسی ارتباط میان تراز تجاری غیر نفتی ...  بیشتر