بررسی آثار اجرای سیاست های افق چشم انداز 1410 انرژی های تجدیدپذیر در سیستم تولید هیبرید شرکت برق منطقه ای خراسان

مهدی قائمی اصل؛ مصطفی سلیمی فر؛ مصطفی رجبی مشهدی؛ محمدحسین مهدوی عادلی

دوره 23، شماره 11 ، مرداد 1395، ، صفحه 48-88

https://doi.org/10.22067/erd.v23i11.40810

چکیده
  در این پژوهش با بررسی ویژگی های اقلیمی منطقه خراسان و مجاورت این منطقه با استان های کشور (سمنان، سیستان، یزد و مازندران) و کشورهای خارجی (ترکمنستان و افغانستان)، در کنار بررسی شرایط فنی-اقتصادی تولید برق هیبرید فسیلی-تجدیدپذیر، تأثیر اجرای سیاست های افق چشم انداز 1410 انرژی‌های تجدیدپذیر برق منطقه ای خراسان مورد بررسی قرار گرفته است. ...  بیشتر

مقایسه اثر سیاست‌های درون‌گرا و برون‌گرای تجاری بر رشد اقتصادی

مهیندخت کاظمی؛ مصطفی سلیمی فر؛ سعید سبزه محمدیه

دوره 18، شماره 2 ، تیر 1390

https://doi.org/10.22067/erd.v18i2.13735

چکیده
  چکیده هدف مقاله حاضر، تحلیل اثر آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی تعدادی از کشورهای در حال توسعه از طریق ارزیابی مقایسه‌ای تأثیر سیاست‌های درون‌گرا و برون‌گرای تجاری بر رشد آنهاست. این مقایسه از طریق تقسیم‌بندی کشورها به دو گروه کلی کشورهای درون‌گرا و برون‌گرای تجاری و چهار زیر گروه: کشورهای با سیاست کاملاً برون‌گرای تجاری، کشورهای ...  بیشتر

تأثیر افزایش سرمایه بر افزایش بهرهوری واحدهای صنعتی استان خراسان رضوی (طی دوره 1386-1382)

حمیده سلیمی فر؛ مصطفی سلیمی فر؛ محمدرضا شورورزی؛ سید سعید ملک‌الساداتی

دوره 18، شماره 1 ، تیر 1390

https://doi.org/10.22067/erd.v18i1.13677

چکیده
  چکیده: هدف این مقاله بررسی رابطه میان موجودی سرمایه در گروههای صنعتی استان خراسان رضوی و افزایش بهرهوری نیروی کار و بهرهوری کل عوامل تولید در دوره 2003-2007 میباشد. به‌این منظور ابتدا به بررسی ادبیات موجود در زمینه بهرهوری، اهمیّت بهرهوری و سابقۀ آن در آسیا پرداخته شده است. سپس به طور خلاصه، تاریخچه صنعت در استان خراسان رضوی از ابعاد ...  بیشتر