تمایزات منطقه‌ای در مزیت نسبی و شاخص‌های توسعه پایدار

محمدعلی فیض پور؛ ابوالفضل شاه محمدی مهرجردی

دوره 21، شماره 8 ، بهمن 1393

https://doi.org/10.22067/erd.v21i8.43873

چکیده
  چکیده تقریباً در تمامی مطالعات انجام شده در حوزه مزیت نسبی مناطق، شاخص‌های عمومی مزیت نسبی مانند اشتغال، ارزش افزوده و سودآوری، مدّ نظر قرارگرفته است؛ درحالی که مطالعه مزیت نسبی مناطق، بدون در نظر گرفتن معیارهای توسعه پایدار، که عدم آلایندگی از عمده‌ترین آن محسوب می‌شود، مطالعه‌ای ناقص است. بر این اساس، مطالعه حاضر می‌کوشد با ...  بیشتر

ارزش‏گذاری آلودگی هوای مشهد (کاربرد رهیافت ارزش‌گذاری مشروط)

محمد قربانی؛ علی فیروززارع

دوره 18، شماره 2 ، تیر 1390

https://doi.org/10.22067/erd.v18i2.13733

چکیده
  چکیده در این پژوهش، تلاش شده است با استفاده از داده‌های مقطع زمانی جمع آوری شده از طریق پیمایش میدانی در سال 1384 در مشهد و به‌کارگیری رهیافت ارزش‌گذاری مشروط و الگوی توبیت، ارزش آلودگی هوای مشهد و عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت افراد تعیین شود. نتایج نشان داد ارزش کل آلودگی هوا در منطقه پرآلوده مشهد برابر 7134146560 ریال و در منطقه متوسط ...  بیشتر