تأثیر ساختار مالیاتی بر فقر درآمدی در اقتصاد کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)

حمید سپهردوست؛ سید احسان حسینی دوست؛ مریم بیاتانی؛ مرضیه رسولی

دوره 28، 1بهار و تابستان 21 ، شهریور 1400، ، صفحه 203-238

https://doi.org/10.22067/erd.2021.68088.1005

چکیده
  چکیده پدیده اقتصادی فقر ناشی از نابرابری درآمدی یا همان فقر درآمدی، از چالش‏های مهم کشورهای درحال‌توسعه است؛ به‌طوری‌که از عمده‏ترین اهداف اقتصادی این کشورها، اجرای سیاست‌های کاهش فقر و تعدیل توزیع درآمد و ثروت بین اقشار مختلف جامعه است. ازجمله سیاست‌های مالی دولت، توجه به ساختار مالیاتی کارا و جهت‌دهی منابع درآمدی دولت ...  بیشتر

بررسی رابطه متقابل رشد بیمه‌های زندگی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منطقه منا

علی طهمورث پور؛ مهدی بهنامه؛ محمود هوشمند؛ حسن تحصیلی

دوره 28، 1بهار و تابستان 21 ، شهریور 1400، ، صفحه 239-268

https://doi.org/10.22067/erd.2022.69275.1022

چکیده
  چکیده بررسی علمی و تجربی انجام شده حاکی از این هستند که کشورهایی با سیستم مالی بهتر و پیشرفته رشد اقتصادی سریع و پایدارتری در بلند مدت دارند. به همین دلیل بررسی رابطه بین بیمه و رشد اقتصادی دارای اهمیت به‌سزایی است. لذا این مقاله به دنبال بررسی رابطه علّی بین رشد اقتصادی و رشد بیمه‌های زندگی در کشورهای منطقه منا در سال‌های ۱۹۹۴-۲۰۱۷ ...  بیشتر

بررسی اثر اندازه دولت بر فساد؛ با تأکید بر نقش دموکراسی در منطقه منا

سمیرا زیدی زاده

دوره 19، شماره 3 ، خرداد 1391

https://doi.org/10.22067/erd.v1391i4.24075

چکیده
  بررسی اثر اندازه دولت بر فساد؛ با تأکید بر نقش دموکراسی در منطقه منا نظر دهمرده دانشیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان محمد علیزاده استادیار دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه لرستان سمیرا زیدی زاده دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد تاریخ دریافت: 11/6/1391 تاریخ پذیرش: 28/11/1391 چکیده فساد یک پدیده ناهنجاراقتصادی، ...  بیشتر