اثر متقابل آزادی اقتصادی و کارآفرینی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب

مرجان زمانی؛ محسن محمدی خیاره؛ رضا مظهری

دوره 28، 1بهار و تابستان 21 ، شهریور 1400، ، صفحه 139-174

https://doi.org/10.22067/erd.2021.18827.0

چکیده
  چکیده در این پژوهش، تأثیر متقابل شاخص­های آزادی اقتصادی (حاکمیت قانون، اندازه دولت، کارایی قوانین و مقررات و بازارهای باز) و کارآفرینی بر رشد اقتصادی در نمونه­ای شامل 66 کشور منتخب درحال‌توسعه و توسعه­یافته برای دوره زمانی 2018-2010 بررسی می­شود. هدف، ارزیابی چگونگی و میزان تأثیرگذاری شاخص­های آزادی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب ...  بیشتر

تأثیر درآمد حاصل از منابع طبیعی بر شاخص آزادی اقتصادی کشورهای منتخب در سطوح مختلف فساد در چارچوب پانل پویای آستانه‌ای

سکینه اوجی مهر

دوره 28، 1بهار و تابستان 21 ، شهریور 1400، ، صفحه 175-202

https://doi.org/10.22067/erd.2021.67970.1007

چکیده
  چکیده آزادی اقتصادی ازجمله شاخص‌های تأثیرگذار بر متغیرهای مختلف اقتصادی است. شواهد، حاکی از آن است که این شاخص در کشورهای غنی از لحاظ منابع طبیعی (کشورهایی با بیشترین درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی به‌صورت درصدی از تولید ناخالص طی 2017-2002)، دارای وضعیت مناسبی نیست. ازآنجاکه رانت جویی و فساد معمولاً از ویژگی‌های کشورهای دارای وفور ...  بیشتر

اثر آزادی اقتصادی بر کیفیت محیط‌زیست کشورهای اوپک (با استفاده از رویکرد پانل- (ARDL

روح اله بابکی؛ بهنام الیاس پور

دوره 27، شماره 20 ، اسفند 1399، ، صفحه 74-100

https://doi.org/10.22067/erd.2021.18828.0

چکیده
  چکیده افزایش غلظت دی‌اکسید کربن در جو به یکی از مهم‌ترین موضوعات در سراسر جهان تبدیل شده است. این افزایش بسیاری از محققان اقتصادی را برای بررسی تجربی در مورد عوامل مؤثر بر انتشار گاز دی‌اکسید کربن و کیفیت محیط‌زیست مجاب کرده است. یکی از متغیرهای اثرگذار بر انتشار دی‌اکسید کربن، آزادی اقتصادی است که در بسیاری از مطالعات نادیده گرفته ...  بیشتر

تأثیر حکمرانی خوب بر آزادی اقتصادی کشورهای منتخب منطقه منا

ابوالفضل شاه آبادی؛ مهسا گنجی

دوره 22، شماره 9 ، دی 1394، ، صفحه 246-288

https://doi.org/10.22067/erd.v22i9.50926

چکیده
  ازجمله راهبرد های رشد و توسعه اقتصادی، دستیابی به آزادی اقتصادی مطلوب است. عوامل متعددی بر شاخص آزادی اقتصادی تأثیرگذار هستند؛ لذا به نظر می رسد دستیابی به آزادی اقتصادی مطلوب، در گرو شناخت دقیق عوامل تعیین کننده و مؤثر بر آن است. بهبود آزادی اقتصادی ارتباط تنگاتنگی با بهبود عملکرد شاخص های نهادی ازجمله شاخص حکمرانی خوب دارد. لذا ...  بیشتر

نقش محیط کسب‌وکار و آزادی اقتصادی در رشد اقتصادی کشورهای منتخب با رویکرد داده‌های تابلویی (2013-2004)

روح اله بابکی؛ مصطفی سلیمی فر

دوره 21، شماره 8 ، بهمن 1393

https://doi.org/10.22067/erd.v21i8.43931

چکیده
  چکیده تولید، فرایندی است که بر اساس آن، یک فعالیت تولیدی به برخی شرایط (قبل از شروع تولید و بعد از شروع تولید) نیاز دارد. یکی از مهم‌ترین شرایط لازم برای شروع تولید، محیط کسب‌وکار مناسب است و یکی از مهم‌ترین عواملی که باید پس از شروع تولید - در حین فرایند تولید و در زمان عرضه محصول و صادرات آن- مهیا گردد، آزادی اقتصادی است. ازاین‌رو، ...  بیشتر