تحلیل فضایی نابرابری منطقه‌ای با تأکید بر عوامل محیطی و سیاسی

محمد رضا اسکندری عطا؛ نادر مهرگان؛ علیرضا پورفرج؛ سعید کریمی پتانلار

دوره 26، شماره 18 ، بهمن 1398، ، صفحه 197-220

https://doi.org/10.22067/erd.v26i18.72081

چکیده
  رشد نامتوازن منطقه­ای و عوامل اثرگذار بر آن، یکی از مباحث مهم اقتصادی در کشورهای درحال‌توسعه محسوب می­شود. در پژوهش حاضر پس از بررسی نابرابری منطقه­ای با توجه به اثرات سرریز در استان­ها، به ارزیابی تأثیر عوامل محیطی و سیاسی بر آن طی سال­های 1385 تا 1394 پرداخته‌شده است. اندازه­گیری شاخص نابرابری ضریب تغییرات وزنی-جمعیتی (PW-CV)، ...  بیشتر

رتبه بندی استان های کشور بر اساس بهره وری کل و شناسایی عوامل اثر گذار

منصور خلیلی عراقی؛ سجاد برخورداری

دوره 22، شماره 9 ، دی 1394، ، صفحه 223-245

https://doi.org/10.22067/erd.v22i9.32731

چکیده
  چکیده موفقیت دولتها در رسیدن به هدف رشد اقتصادی و بهره وری بالا، نیازمند شناسایی عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی و بهره وری در سطوح مختلف است. در این مقاله، با هدف رتبه بندی و شناسایی عوامل تعیین کننده نابرابری بهره وری در سطح استان های کشور از روش تجزیه و برآورد اقتصاد سنجی برای دوره 1380-1385 برای 20 استان کشور استفاده شده است. نتایج حاصل ...  بیشتر