نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسنده

چکیده

مقایسه اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی
کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته منتخب

علیرضا عرفانی
استادیار گروه اقتصاد دانشگاه سمنان
سعیده اکبرزاده تبریک
کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه سمنان
محمد نوده فراهانی
کارشناس ارشد دانشگاه علامه طباطبایی

تاریخ دریافت :7/10/91 تاریخ پذیرش:17/5/91

چکیده
مطالعات دهه 1990 میلادی درارتباط با اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT ) بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته، منجر به ارائه و ظهور رابطه ای مثبت و قوی بین این دو شد و با اندکی تاخیر این رابطه، در برخی از کشورهای در حال توسعه نیز ظاهرگردید؛ اما چگونگی تاثیر آن در این کشورها که فضای رقابتی لازم را ندارند و از زیر ساخت های ضعیفی برخوردارند، جای بحث دارد. مقاله حاضر به بررسی و مقایسه اثر ICT بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه منتخب، با توجه به مطالعات Quah(2003) و Pojola(2002) می پردازد. در برآورد الگوی تجربی رشد اقتصادی این دو گروه از کشورها، از داده های سرمایه گذاری در ICT، موجودی سرمایه، نیروی کار، تعداد ثبت نام کنندگان در تحصیلات عالی و میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی و از روش panel-data در دوره 2006-1995استفاده شده است. با توجه به مقایسه ای بودن روش بررسی، از یک متغیر مجازی در الگو استفاده شده است. نتایج، حاکی از تاثیر مثبت و معنی دار بین رشد اقتصادی و فناوری اطلاعات و ارتباطات در این دوره می باشد که در کشورهای توسعه یافته این ارتباط قوی تر بوده است.
کلید واژه ها: فناوری اطلاعات و ارتباطات ( ICT )، رشد اقتصادی، سرمایه گذاری در ICT

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparing the Effect of Information and Communication Technologies (ICTs.) on Economic Growth of Selected Developed and Developing Countries

نویسنده [English]

  • aliireza erfani

چکیده [English]

Comparing the Effect of Information and Communication Technologies (ICTs.) on Economic Growth of Selected Developed and Developing Countries

Alireza Erfani
Assistant Professor, Faculty of Economics, Semnan University
Saeedeh Akbarzadeh Tabrik
M.A. in Economics, Semnan University
Mohammad NodehFarahani
M.A. in Economcs, Allameh University

Abstract
Studies about the effect of the ICT on the economic growth of developed countries in 1990s, have shown strong and positive direct relationship between ICT and economic growth in these countries. After a short period, this interactive relationship arises in some of the developing countries. But, since these countries have no necessary competition environment and have weak infrastructure, the condition of ICT’s effect on economic growth can be debatable.
Following Quah (2003) and Pojola (2002), in this study we survey and compare the effect of ICT on the economic growth of chosen developed and developing countries, using investment in ICT, capital stock, manpower, posts graduate registration number of students, and direct foreign investment data of 1995- 2006.
We estimate the parameters of the mode with panel data method. With regarding to the comparable methodology of the research, we use a dummy variable in the model for analyzing in this way.
The results indicate a positive and high significant relationship between economic growth and ICT in all chosen countries but stronger for developed countries.

Key words: information and communication technology (ICT), investing in ICT, economic growth

کلیدواژه‌ها [English]

  • information and communication technology (ICT)
  • investing in ICT
  • Economic Growth
CAPTCHA Image