نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه صنعت نفت

2 دکتری مدیریت بازرگانی و کارشناس ارشد بیمه های انرژی، شرکت نفت و گاز پارس

چکیده

هدف از این پژوهش ارائه الگوی مدیریت ریسک و بیمه‌های انرژی در بخش بالادستی صنعت نفت ایران می‌باشد. تحقیق حاضر از نظر نتیجه توسعه‌ای، ازنظر ماهیت داده‌ها، آمیخته و از نظر هدف یک تحقیق تبیینی است. جامعه آماری در مرحله تحقیق کیفی شامل خبرگان و صاحبنظران دانشگاهی در حوزه قلمرو موضوعی تحقیق و نیز خبرگان و مدیران در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند ارجاعی، حجم نمونه‌گیری آن، تا حد کفایت یا اشباع نظری ادامه یافت و نهایتاَ 32 نفر مورد مصاحبه قرار گرفتند. در مرحله تحقیق کمی نیز جامعه آماری شامل کلیه مدیران و متخصصان شرکت های اصلی و فرعی در بخش‌های مالی و عملیاتی حوزه صنعت نفت در شرکت‌های توسعه‌ای و تولیدی دولتی نفت و گاز و نیز مدیریت فروش محمولات نفتی بودند که از 467 متخصص نفت و گاز تعداد 285 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس و هدفمند انتخاب شدند و به همین تعداد پرسشنامه توزیع گردید که پس از جمع‌آوری پرسشنامه‌ها 221 نفر در تحقیق مشارکت داشتند. نتایج پژوهش در قالب مؤلفه‌های با اهمیت مدیریت ریسک و بیمه‌های انرژی شامل متغیر‌های علی، زمینه‌ای و مداخله گر در قلمرو شناسایی، سنجش و سناریوسازی ریسک‌ها و استراتژی-های مدیریت ریسک و پیامدها دسته‌بندی شدند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a Model for Risk Management and Energy Insurance in the Upstream Part of the Iranian Petroleum Industry

نویسندگان [English]

  • Seyyed Abdollah razavi 1
  • Iman Mohammad ali Tajrishi 2

1 assistant professor of energy economics, tehran faculty of petroleum, petroleum university of technology

2 PHD in Business Management Insurance Expert in Pars Oil & Gas Co.

چکیده [English]

The purpose of this study is to present a model of risk management and energy insurance in the upstream part of the Iranian Petroleum Industry. The present study is mixed in terms of developmental result, in terms of data nature and in terms of the purpose of an explanatory research. The statistical population in the qualitative research stage included experts and academics in the field of research subject matter as well as experts and managers in the field of oil, gas and petrochemicals who, using targeted reference sampling method, its sampling volume was sufficient or Theoretical saturation continued and finally 32 people were interviewed. At the quantitative research stage, the statistical population included all managers and specialists of major and sub companies in the financial and operational sectors of the oil industry in state-owned oil and gas development and production companies, as well as the sales management of oil shipments, of which 467 oil and gas specialists, 285 people were selected by available and purpose sampling method and the same number of questionnaires were distributed that after collecting the questionnaires, 221 people participated in the research. The results of the study were classified into important components of risk management and energy insurance, including causal, contextual and intervening variables in the field of identifying, measuring, scenario making and risk management strategies and consequences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risk management strategies
  • onshore and offshore areas of oil facilities
  • energy insurance and all engineering risk
CAPTCHA Image