تمایزات منطقه‌ای در تغییرات نخست شهری ایران: 95-1355

محمد علی فیض پور؛ فاطمه آسایش

دوره 28، پاییز و زمستان 22 ، اسفند 1400، ، صفحه 79-109

https://doi.org/10.22067/erd.2022.70612.1047

چکیده
  چکیده در ادبیات اقتصاد شهری –که در ایران نیز سابقه چندانی ندارد- نشان داده شده که عملکرد شهرها به ساختار آن‌ها بستگی داشته و به عبارتی بین عملکرد شهر و ساختار آن رابطه معنی‌داری برقرار است. بر این اساس و با وجود چنین رابطه‌ای می‌توان عملکرد آینده شهرها را بر اساس تغییرات ساختاری آن‌ها پیش‌بینی نمود. ازاین‌رو، این پژوهش با هدف ...  بیشتر

تمایزات منطقه‌ای در مزیت نسبی و شاخص‌های توسعه پایدار

محمدعلی فیض پور؛ ابوالفضل شاه محمدی مهرجردی

دوره 21، شماره 8 ، بهمن 1393

https://doi.org/10.22067/erd.v21i8.43873

چکیده
  چکیده تقریباً در تمامی مطالعات انجام شده در حوزه مزیت نسبی مناطق، شاخص‌های عمومی مزیت نسبی مانند اشتغال، ارزش افزوده و سودآوری، مدّ نظر قرارگرفته است؛ درحالی که مطالعه مزیت نسبی مناطق، بدون در نظر گرفتن معیارهای توسعه پایدار، که عدم آلایندگی از عمده‌ترین آن محسوب می‌شود، مطالعه‌ای ناقص است. بر این اساس، مطالعه حاضر می‌کوشد با ...  بیشتر

تمایزات کارایی مالیاتی در استان‌های کشور

محمدعلی فیض‌پور؛ گلسا صالحی فیروزآبادی؛ مژگان بقایی‌پور

دوره 20، شماره 6 ، دی 1392

https://doi.org/10.22067/erd.v20i6.43103

چکیده
  چکیده توجه به بحث مالیات را می‌توان از ابعاد گوناگون مورد کند و کاو قرار داد. در این میان، سنجش کارایی هر نظام مالیاتی از ابعادی است که پرداختن به آن از هر جهت حائز اهمیت است. در این مقاله این موضوع در دو مقطع زمانی 1385 و 1388 (سال دوم و پایانی برنامه چهارم) در اقتصاد ایران و به تفکیک استان‌های کشور مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته است. برای ...  بیشتر