مقایسه عملکرد ضرایب فزاینده ناخالص و ضرایب فزاینده خالص در اقتصاد منطقه‌ای (مطالعه موردی: استان مرکزی)

علی آزادی نژاد؛ سید یحیی ابطحی

دوره 25، شماره 16 ، آبان 1397، ، صفحه 51-66

https://doi.org/10.22067/erd.v25i15.62825

چکیده
  جدول داده- ستانده، روشی مناسب برای شناسایی بخش‌های کلیدی اقتصاد منطقه‌ای است. از جدول داده- ستانده ضرایب فزاینده تقاضا و عرضه استخراج می‌گردد که این ضرایب فزاینده قادر به محاسبه بخش‌های پیشرو طرف تقاضا و طرف عرضه و درنهایت محاسبه بخش‌های کلیدی هستند. ضرایب فزاینده‌ها را می‌توان به دو دسته ضرایب فزاینده ناخالص (سنتی) و ضرایب فزاینده ...  بیشتر

معرفی و کاربرد تکنیک MFLQ بجای AFLQ برای تدوین جدول داده- ستانده منطقه ای (مطالعه موردی استان خراسان رضوی)

علی آزادی نژاد

دوره 20، شماره 5 ، خرداد 1392

https://doi.org/10.22067/erd.v1392i5.30542

چکیده
  معرفی و کاربرد تکنیک MFLQ بجای AFLQ برای تدوین جدول داده- ستانده منطقه ای (مطالعه موردی استان خراسان رضوی) علی آزادی نژاد استادیار دانشگاه آیت الله حائری میبد  عباس عصاری آرانی استادیار دانشگاه تربیت مدرس، گروه اقتصاد اسفندیار جهانگرد استادیار دانشگاه علامه طباطبایی، گروه اقتصاد تاریخ دریافت: 27/11/91 تاریخ پذیرش:19/6/92 چکیده تکنیک ...  بیشتر

بررسی ارتباط متقابل بخش کشاورزی با سایر بخش‌های اقتصاد استان‌های خراسان

ناصر شاهنوشی

دوره 19، شماره 3 ، خرداد 1391

https://doi.org/10.22067/erd.v1391i4.24070

چکیده
  بررسی ارتباط متقابل بخش کشاورزی با سایر بخش‌های اقتصاد استان‌های خراسان ناصر شاهنوشی دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد فاطمه حیات‌غیبی دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد محمود دانشور استاد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد تاریخ دریافت: 26/8/1390 تاریخ پذیرش: 16/7/1391 چکیده با توجه ...  بیشتر