اقتصاد ایران
بررسی آثار سیاست های پولی مقابله با تورم بر امنیت و رشد اقتصادی در ایران

حمید خاوری؛ تقی ابراهیمی سالاری

دوره 30، بهار و تابستان25 ، خرداد 1402

https://doi.org/10.22067/erd.2023.79685.1150

چکیده
  این پژوهش به بررسی تغییرات رشد اقتصادی و همچنین شاخص امنیت اقتصادی در ایران می‌پردازد. از طریق مدلسازی اعمال یک سیاست انقباضی پولی برای دوره 1400-1367 با استفاده از الگوی خودبازگشت برداری ساختاری (SVAR)، نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که تکانه انقباضی وارده بر رشدحجم نقدینگی کشور، واکنش منفی رشد تولید ناخالص داخلی سرانه را در کوتاه‌مدت به ...  بیشتر

اشتغال
تأثیر دستمزد و تورم بر بهره وری نیروی کار در کشورهای منتخب درحال توسعه

اکرم حسن نژاد؛ مهدی مرادی؛ سیما اسکندری سبزی

دوره 30، بهار و تابستان25 ، خرداد 1402

https://doi.org/10.22067/erd.2023.81678.1176

چکیده
  در دنـیای رقابتی امروز بهره‌وری بعنوان یک فلسفه و یک دیدگاه مبتنی بر استراتژی بهبود عملیات مهمترین هدف سازما‌ن‌های پیشـرو می‌باشد و یک ضرورت برای رشد اقتصادی و ارتقای سطح زندگی و رفاه یک کشور محسوب می‌شود. مقدار و نرخ رشد بهره‌وری در هر کشور، تأثیر بسزایی در روند متغیرهای کلان اقتصادی در سـطح جهانی دارد. عوامل بسیاری بر بهره‌وری ...  بیشتر

بررسی تأثیر تورم بر نابرابری درآمدی خانوارهای شهری ایران با رهیافت اتکینسون

محمد رضا آرمان مهر؛ آسیه فرهمندمنش

دوره 25، شماره 16 ، آبان 1397، ، صفحه 127-152

https://doi.org/10.22067/erd.v25i15.62836

چکیده
  این مطالعه به بررسی میزان تغییرات نابرابری درآمدی ناشی از تأثیر مستقیم تغییرات قیمت گروه های کالایی (تورم)، در میان دهک های مختلف درآمدی خانوارهای شهری ایران می پردازد. در این پژوهش از روش سیستم مخارج خطی و شاخص اتکینسون بهره گرفته شده است. داده های پژوهش در دوره زمانی 1394-1372 و به صورت سری زمانی جمع آوری شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن ...  بیشتر

بررسی اثر مالیات بر ارزش افزوده بر تورم در استان‌های ایران (1392-1387)

حبیب انصاری سامانی؛ راضیه داووی

دوره 24، شماره 14 ، آبان 1396، ، صفحه 86-111

https://doi.org/10.22067/erd.v24i13.55656

چکیده
  پیشنهاد اجرای مالیات بر ارزش‌افزوده در ایران به دلیل ویژگی‌های مطلوب این مالیات در زمینه‌های کاهش اتّکا به درآمدهای نفتی، تشویق تولید و صادرات، بهبود کارایی نظام مالیاتی و... مورد توجه سیاست‌گذاران و محققان قرار گرفته است. در عین حال این موضوع نگرانی‌هایی از قبیل آثار توزیعی، تخصیصی و تورّمی داشته است. با توجه به اینکه مدت زیادی ...  بیشتر

بررسی تاثیر عضویت در سازمان تجارت جهانی بر بخش کشاورزی ایران

جواد خلیل زاده؛ حسن حیدری؛ حمیدرضا فعالجو؛ سیدجمال الدین محسنی زنوز

دوره 21، شماره 7 ، دی 1393

https://doi.org/10.22067/erd.v21i7.29674

چکیده
  عضویت در سازمان تجارت جهانی برغم فوائد مطلوب آن بر اقتصاد کشورها، میتواند اثرات ناخواسته نامطلوبی را نیز در بر داشته باشد. کشورهایی که برای استقبال از این پدیده مطالعات کافی را انجام داده اند، میتوانند عوارض نامطلوب آنرا تا حد امکان کاهش و از مزایای آن به بهترین شکل ممکن منتفع شوند. بدین منظور در این مطالعه سعی شده است اثرات عضویت ...  بیشتر