اثر تجارت و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر انتشار آلایندگی در کشورهای درحال‌توسعه

خلیل جهانگیری؛ علی رضازاده

دوره 25، شماره 15 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 151-176

https://doi.org/10.22067/erd.v25i16.63812

چکیده
  هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی اثر تجارت و سرمایه­گذاری مستقیم خارجی بر انتشار آلایندگی در کشورهای درحال‌توسعه طی دوره زمانی 1980 تا 2013 است. نمونه موردمطالعه به چهار گروه شامل کشورهای آمریکای لاتین، جنوب صحرای آفریقا، جنوب شرق آسیا و خاورمیانه و شمال آفریقا تفکیک شده و مدل تحقیق برای هر یک از گروه­ها با استفاده از رویکرد Panel VAR برآورد شده ...  بیشتر

اثرات اقتصاد دانش‌بنیان بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ( نظریه همگرایی‌های اقتصادی- منطقه‌ای برای کشورهای عضو اکو)

وحید شقاقی شهری

دوره 24، شماره 14 ، آبان 1396، ، صفحه 24-54

https://doi.org/10.22067/erd.v24i13.61082

چکیده
  همزمان با گسترش بحث جهانی‌شدن در کنار ظهور عصر اقتصاد دانش‌پایه، برخی از اقتصاددانان بر این باورند که بین‌المللی کردن بازارهای جهانی به ضرر کشورهای درحال‌توسعه خواهد بود. ازاین‌رو، منطقه‌گرایی و تشکیل ترتیبات منطقه‌ای مطرح شده تا از این طریق کشورها بتوانند خود را در مقابل مشکلات و بحران‌های جهانی حفظ کنند. در ضمن با شناخت مزیت‌های ...  بیشتر

بررسی اثر شوک های تروریسم بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منطقه منا

بهزاد سلمانی؛ حسین پناهی؛ عذرا جمشیدی

دوره 21، شماره 8 ، بهمن 1393

https://doi.org/10.22067/erd.v21i8.43933

چکیده
  چکیده هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی اثرات شوک های حاصل از متغیّرهای تولید ناخالص داخلی، درجه باز بودن تجاری و میزان حوادث تروریستی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) در قالب مدل Panel VAR است. دوره زمانی مطالعه از سال 1970 تا 2012 را شامل بوده و برآورد مدل تحقیق (Panel VAR) با استفاده از روش گشتاورهای ...  بیشتر

رابطه میان یکپارچگی کشور های اکو و حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی دوجانبه

صادق بافنده ایمان دوست؛ هانیه قانعی زارع

دوره 21، شماره 7 ، دی 1393

https://doi.org/10.22067/erd.v21i7.18183

چکیده
  سازمان همکاری اقتصادی اکو یک سازمان اقتصادی منطقه‌ای است. سه کشور ایران، پاکستان و ترکیه در سال ۱364 این سازمان را پایه‌ریزی مجدد کردند. و هدف آن ایجاد بسترهای مناسب همکاری در حوزه های مختلف است. یکپارچگی اقتصادی درکشورهای منطقه اکو در زمینه های مختلفی چون تجارت، سرمایه گذاری، نقل و انتقال سرمایه، تولید بین المللی، دسترسی به بازارهای ...  بیشتر

بررسی اثر کیفیّت نهادها و عملکرد سیاست های اقتصادی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای گروه جی8 و اوپک (رهیافت خود رگرسیون برداری در داده های تابلویی)

مجید مداح؛ مژده دل قندی

دوره 20، شماره 6 ، دی 1392

https://doi.org/10.22067/erd.v20i6.43098

چکیده
  چکیده سرمایه گذاری خارجی یکی از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی کشورهاست. در این مقاله اثر سیاست-های اقتصادی با استفاده از شاخص های درجۀ بازبودن اقتصاد، رشد نقدینگی و نرخ بهرۀ واقعی بر میزان جذب سرمایه گذاری خارجی در دو گروه از کشورهای جی8 و عضو اوپک با استفاده از رویکرد خودرگرسیون برداری و داده های تابلویی طی سال های (2010-2000) با تأکید برنقش ...  بیشتر

اثر شاخص های حکومتی و سرمایه گذاری خارجی بر سرمایه گذاری خصوصی در کشورهای آسیایی

حکیمه هاتف

دوره 20، شماره 5 ، خرداد 1392

https://doi.org/10.22067/erd.v1392i5.30535

چکیده
  اثر شاخص های حکومتی و سرمایه گذاری خارجی بر سرمایه گذاری خصوصی در کشورهای آسیایی حکیمه هاتف* دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد علیرضا کرباسی دانشیاردانشگاه فردوسی مشهد تاریخ دریافت: 20/9/91 تاریخ پذیرش:22/3/92 چکیده در این مطالعه رابطه بین سرمایه گذاری خصوصی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی با در نظر گرفتن نقش ...  بیشتر