اثر سرمایه گذاری در بخش مسکن بر رشد اقتصادی استان های ایران

زانا مظفری؛ حسن فرازمند؛ زهرا امیدی

دوره 29، بهار و تابستان23 ، خرداد 1401، ، صفحه 54-86

https://doi.org/10.22067/erd.2022.76145.1109

چکیده
  چکیده سرمایه­گذاری در مسکن یکی از معمول‌ترین روش‌های سرمایه­گذاری در ایران است. بخش مسکن و ساختمان دارای ارتباط گسترده با سایر بخش­های اقتصادی است و مسکن سالانه حجم وسیعی از نقدینگی کشور را به خود جذب می­کند، به همین دلیل سرمایه­گذاری در این بخش از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و می­تواند در روند رشد و توسعه کشور سهم به­سزایی ...  بیشتر

عدالت و جرائم اجتماعی؛ شواهدی از استان های ایران

حبیب انصاری سامانی؛ معصومه روزبهانی

دوره 26، شماره 18 ، بهمن 1398، ، صفحه 1-18

https://doi.org/10.22067/erd.v26i17.67307

چکیده
  جلوگیری از ارتکاب جرائم، یکی از ملزومات هر جامعه سالم است. نابرابری­های اقتصادی و توزیع­های غیرمنصفانه می‌تواند عامل مهمی برای بروز جرم شود. پیچیدگی نسبت میان عدالت و انصاف و شاخص‌های توزیع مواهب اقتصادی، به اهمیت و ضرورت بررسی ارتباط دو متغیر می­افزاید. در این پژوهش تأثیر شاخص‌های نابرابری توزیع درون جمعیتی استان­ها مانند ...  بیشتر

تحلیل فضایی نابرابری منطقه‌ای با تأکید بر عوامل محیطی و سیاسی

محمد رضا اسکندری عطا؛ نادر مهرگان؛ علیرضا پورفرج؛ سعید کریمی پتانلار

دوره 26، شماره 18 ، بهمن 1398، ، صفحه 197-220

https://doi.org/10.22067/erd.v26i18.72081

چکیده
  رشد نامتوازن منطقه­ای و عوامل اثرگذار بر آن، یکی از مباحث مهم اقتصادی در کشورهای درحال‌توسعه محسوب می­شود. در پژوهش حاضر پس از بررسی نابرابری منطقه­ای با توجه به اثرات سرریز در استان­ها، به ارزیابی تأثیر عوامل محیطی و سیاسی بر آن طی سال­های 1385 تا 1394 پرداخته‌شده است. اندازه­گیری شاخص نابرابری ضریب تغییرات وزنی-جمعیتی (PW-CV)، ...  بیشتر

اثر نامتقارن تکانه قیمت مسکن بر مصرف خانوارهای شهری در استان‌های ایران: رهیافت Panel VAR

مرضیه د یندار رستمی؛ شمس الله شیرین بخش ماسوله

دوره 23، شماره 12 ، بهمن 1395، ، صفحه 34-64

https://doi.org/10.22067/erd.v23i12.55626

چکیده
  هدف مقاله حاضر بررسی اثرات نا متقارن قیمت مسکن بر مصرف خانوارهای شهری در استان‌های ایران، طی دوره 1393-1385 می‌باشد. برای این منظور، با برسی دو الگو، ابتدا اثر تکانه قیمت مسکن بر مصرف خانوارهای شهری و سپس با وارد کردن تکانه‌های مثبت و منفی، اثرات نا متقارن آن‌ها با استفاده از رویکرد خود بازگشت برداری پنل (Panel VAR) مورد بررسی قرار گرفته ...  بیشتر