بررسی عملکرد مصرف انرژی در استان‎های ایران: تحلیل تجزیه شاخص

زین العابدین صادقی؛ سید عبدالمجید جلایی؛ مهلا نیک روش

دوره 25، شماره 15 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 57-86

https://doi.org/10.22067/erd.v25i16.68848

چکیده
  در این مطالعه تلاش شده است تا تغییرات مصرف انرژی با استفاده از رویکرد تحلیل تجزیه شاخص و روش میانگین شاخص دیوژیا در سال 1390 برای استان‎های ایران بررسی شود[1]. تجزیه مکانی با استفاده از مدل چند منطقه‌ای  برای مصرف انرژی انجام شده است. نتایج نشان می‎دهد در رتبه‎بندی اثر شدت سیستان و بلوچستان با رتبه 1 کمترین توان صرفه‌جویی و تهران ...  بیشتر

تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر مصرف انرژی در کشورهای منتخب منطقه منا (رویکرد GMM سیستمی)

محمد علیزاده؛ ابوالقاسم گلخندان

دوره 22، شماره 10 ، اسفند 1394، ، صفحه 115-139

https://doi.org/10.22067/erd.v22i10.43929

چکیده
  هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر مصرف انرژی در کشورهای منتخب منطقه منا طی دوره‌ی زمانی 2011-1995 است. به این منظور از مدل ارائه‌شده توسط سادرسکی (2012) و سه شاخص: تعداد کاربران اینترنت، تعداد خطوط تلفن همراه و تعداد خطوط تلفن ثابت به‌عنوان متغیرهای اندازه‌گیری ICT استفاده شده است. هم‌چنین، با استفاده از روش ...  بیشتر

مصرف انرژی و رشد ارزش افزوده در بخشهای مختلف اقتصاد ایران: رویکرد هم انباشتگی و تصحیح خطای پانل

مجید آقایی؛ مهدیه رضاقلی زاده

دوره 22، شماره 9 ، دی 1394، ، صفحه 31-67

https://doi.org/10.22067/erd.v22i9.30393

چکیده
  در این مطالعه کوشش می شود تا به مساله قدیمی انرژی و رشد اقتصادی با استفاده از روش های جدید اقتصادسنجی در بخش های مختلف اقتصاد ایران پرداخته شود. این مطالعه در چارچوب مدل تصحیح خطای پانل چند متغیره (PECM) و آزمون های هم انباشتگی و علیت پانل به بررسی رابطه بلندمدت و کوتاه مدت بین مصرف انرژی و رشد ارزش افزوده در بخش های مختلف اقتصادی کشور، ...  بیشتر

بررسی رابطۀ علیّت بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی: با استفاده از داده های پانل بر مبنای مدل تصحیح خطای بُرداری در کشورهای عضو آسه آن

محمد طاهر احمدی شادمهری؛ اعظم قزلباش؛ محمد دانش نیا

دوره 20، شماره 6 ، دی 1392

https://doi.org/10.22067/erd.v20i6.43102

چکیده
  چکیده همواره رشد اقتصادی بالا مورد توجه سیاستگذاران و متولیان امور قرارگرفته که در این زمینه راهکارهایی برای رسیدن به این موضوع پیشنهاد شده است. انرژی به عنوان یکی از نهاده های تولید محسوب می شود و تاثیر آن بر رشد اقتصادی محسوس است. در این مطالعه، به بررسی رابطه علّیت بین مصرف انرژی، رشد اقتصادی و قیمت ها در میان کشورهای عضو گروه آسه ...  بیشتر

رشد اقتصادی و مصرف انرژی: مقایسه تطبیقی کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته (دورۀ زمانی 2008-1970)

محمد حسن فطرس؛ سودا جبرائیلی

دوره 18، شماره 2 ، تیر 1390

https://doi.org/10.22067/erd.v18i2.13738

چکیده
  چکیده این مطالعه، رابطه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در 75 کشور در حال توسعه و توسعه یافته را طی دوره زمانی 2008- 1970 بررسی و این رابطه مذکور را در این دو گروه از کشورها با یکدیگر مقایسه می کند. بدین منظور، از آزمون های ریشه واحد پانلی، هم انباشتگی پانلی و حداقل مربعات ادغام شده استفاده می شود. نتایج نشان می دهد در بلندمدت رابطه هم انباشتگی ...  بیشتر