مقالات پژوهشی
اثربی ثباتی اقتصاد کلان بر نرخ باروری زنان در ایران (با کاربرد داده های پانل استانی)

زهرا افشاری

دوره 22، شماره 10 ، اسفند 1394، صفحه 1-15

https://doi.org/10.22067/erd.v22i10.45526

چکیده
  در این مقاله به بررسی اثر بی ثباتی اقتصاد کلان بر نرخ باروری زنان در استان های ایران در دوره ی زمانی 1385-1391 پرداخته شده است . نتایج نشان می دهد که یک رابطه ی منفی بین سطح توسعه استان و نرخ باروری وجود دارد. از آنجا که توسعه اقتصادی و تغییرات متعاقب آن باعث افزایش سطح آموزش عالی زنان ، و در نتیجه افزایش سن ازدواج می شود بر نرخ باروری اثر ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
بررسی تاثیر شاخص پیچیدگی اقتصادی بر رشد اقتصادی در 42 کشور برتر در تولید علم

سید مهدی پژم؛ مصطفی سلیمی فر

دوره 22، شماره 10 ، اسفند 1394، صفحه 16-38

https://doi.org/10.22067/erd.v22i10.41690

چکیده
  رشد و توسعه اقتصادی همواره از اهداف اصلی سیاست‌گذاران اقتصادی بوده است و آنها همواره به دنبال یافتن عواملی بوده‌اند که موجب تسریع در رشد اقتصادی شود. در این زمینه نظریهها و تئوری‌های مختلفی وجود دارد که هرکدام به یکسری از عوامل موثر بر رشد اقتصادی می‌پردازند. به‌طوریکه درنظریه‌های اولیه رشد، به دو عامل سرمایه فیزیکی و نیروی کار ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
کاربرد الگوسازی چندسطحی در تحلیل منحنی کوزنتس زیست‌محیطی: مطالعه موردی 33 کشور منتخب چهار گروه درآمدی

علی فیروززارع؛ ناصر شاهنوشی

دوره 22، شماره 10 ، اسفند 1394، صفحه 39-56

https://doi.org/10.22067/erd.v22i10.39194

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی فرضیه منحنی زیست‌محیطی کوزنتس (EKC) در 33 کشور منتخب چهار گروه درآمدی دنیا در فاصله سال‌های 1991- 2009 است. در این راستا از روش الگوسازی چندسطحی (سه سطحی) با در نظر گرفتن سطوح درآمد جهانی، کشور و سال‌های مختلف استفاده شده است. یافته‌های این پژوهش بیانگر لزوم بهره‌گیری از الگوی چندسطحی در بررسی فرضیه مذکور است. بر اساس ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
سنجش تمرکز فضایی و نابرابری منطقه ای در زیرساخت های حوزه بهداشت و درمان (رهیافت ناپارامتریک)

محمدنبی شهیکی تاش؛ عماد کاظم زاده

دوره 22، شماره 10 ، اسفند 1394، صفحه 57-80

https://doi.org/10.22067/erd.v22i10.40569

چکیده
  امروزه بهداشت، درمان و تأمین سلامت افراد یکی از نیازهای اساسی هر کشوری محسوب می شود. لازمه این امر وجود منابع و زیرساخت های مناسب بهداشتی و درمانی و توزیع عادلانه این امکانات برای تمام افراد آن جامعه می باشد. در این پژوهش ضریب عدالت افقی منطقه ای در حوزه خدمات بهداشتی و درمانی سنجیده شده است. همچنین به چگونگی توزیع فضایی بیمارستان های ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
تعیین اولویت های سرمایه گذاری بخش خدمات و بازرگانی دراستان بوشهر

عاطفه احمدی؛ خدیجه نصرالهی؛ نعمت الله اکبری

دوره 22، شماره 10 ، اسفند 1394، صفحه 81-114

https://doi.org/10.22067/erd.v22i10.40695

چکیده
  شناسایی مزیت نسبی فعالیت های اقتصادی در نواحی مختلف، امکان تخصیص بهینه منابع توسط سرمایه گذاران داخلی و خارجی را فراهم می کند. بدین منظور با توجه به اهمیت جهانی شدن بخش خدمات و بازرگانی و در نتیجه افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی ، در این پژوهش سعی شده با استفاده از شاخص های ضریب مکان، هزینه منابع داخلی و تکنیک تلفیقی تحلیل عاملی و ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر مصرف انرژی در کشورهای منتخب منطقه منا (رویکرد GMM سیستمی)

محمد علیزاده؛ ابوالقاسم گلخندان

دوره 22، شماره 10 ، اسفند 1394، صفحه 115-139

https://doi.org/10.22067/erd.v22i10.43929

چکیده
  هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر مصرف انرژی در کشورهای منتخب منطقه منا طی دوره‌ی زمانی 2011-1995 است. به این منظور از مدل ارائه‌شده توسط سادرسکی (2012) و سه شاخص: تعداد کاربران اینترنت، تعداد خطوط تلفن همراه و تعداد خطوط تلفن ثابت به‌عنوان متغیرهای اندازه‌گیری ICT استفاده شده است. هم‌چنین، با استفاده از روش ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
بررسی رابطه ی برخورداری از منابع نفتی و توسعه ی انسانی در کشورهای منتخب صادرکننده ی نفت

محمد سلیمی فر؛ محمود هوشمند؛ مهدی بهنامه؛ نوا رمضانیان

دوره 22، شماره 10 ، اسفند 1394، صفحه 140-161

https://doi.org/10.22067/erd.v22i10.43079

چکیده
  اغلب تصور می شد که کشورهای برخوردار از منابع طبیعی فراوان فرآیند رشد و توسعه را در مقایسه با دیگر کشورها با شتاب بیشتری طی کنند. اما نتایج تجربی نشان دهنده ی موفقیت کشورهایی بود که از نظر منابع طبیعی فقیر محسوب می شدند. بنابراین، تأثیرات متناقض منابع طبیعی در کشورهای مختلف دانشمندان را بر آن داشت که به مطالعه درباره ی رابطه ی میان فراوانی ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
ارزیابی شهرستان های استان خراسان رضوی بر اساس شاخص های توسعه پایدار

آمنه زارع؛ مسعود همایونی فر؛ محمد جواد رزمی

دوره 22، شماره 10 ، اسفند 1394، صفحه 162-190

https://doi.org/10.22067/erd.v22i10.44610

چکیده
  چکیده امروزه آگاهی از نقاط قوت و ضعف مناطق برای دست یابی به توسعه ی پایدار نوعی ضرورت جهت ارائه ی طرح ها و برنامه ها محسوب می شود. توسعه پایدار دارای ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و نهادی -کالبدی است که در هر بعد شاخص هایی به صورت منتخب با توجه به ادبیات توسعه پایدار و شاخص های ارائه شده توسط کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل متحد، ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
بررسی تاثیر بدهی های خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه

غلامرضا زمانیان؛ جواد هراتی؛ حجت تقی زاده

دوره 22، شماره 10 ، اسفند 1394، صفحه 191-224

https://doi.org/10.22067/erd.v22i10.44740

چکیده
  یکی از چالش های اساسی پیش روی اغلب کشورهای درحال توسعه شیوه های تامین مالی کسری بودجه و اثرات آن بر رشد اقتصادی این کشوها می باشد. انتخاب ابزارهای تامین مالی مخصوصا بدهی ها برای توسعه سریع اقتصادی و آگاهی از تاثیر این سیاست ها بر متغیرهای کلان اقتصادی از اهمیت به سزایی برخوردار است. نحوه تامین مالی کسری بودجه، کلید اصلی اصلاحات بخش ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
مطالعه تأثیرپذیری ارزش و میزان عرضه ی صادرات صنعتی از کیفیت نهادی کشورها (مطالعه موردی کشورهای در حال توسعه منتخب)

فاطمه خانی؛ محمود هوشمند

دوره 22، شماره 10 ، اسفند 1394، صفحه 225-244

https://doi.org/10.22067/erd.v22i10.43377

چکیده
  عملکرد اقتصادی کشورها در طول زمان، تا حد زیادی به محیط سیاستی، نهادی و قانونی آنها وابسته است. همچنین امروزه توسعه صادرات صنعتی به عنوان یکی از بهترین هدف‌های توسعه اقتصادی کشورها شناخته می‌شود. این موضوع برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه که اغلب صادرکننده مواداولیه هستند حائزاهمیت است. بنابراین شناخت عوامل تاثیرگذار بر صادرات ...  بیشتر